0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

KONEC RDC

Projekt „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724, spolufinancován z Evropské unie (EU), Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky, je ve své aktivitě realizace Regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj ukončen. 

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit, pro co nejširší zapojení dobrovolníků a dobrovolnických organizací, vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně. 

Naše činnost spadala do II. fáze, tedy pilotní provoz regionálních dobrovolnických center (5/2020 - 6/2022). Tomuto předcházela I. fáze, tedy analytický materiál popisující situaci v zahraničí i ČR, a návrh koncepce rozvoje dobrovolnictví. Dále naváže evaluačně – metodická část, tedy evaluace pilotního ověření včetně statisticko-sociologického šetření a metodiky realizace a podpory RDC a vzdělávání koordinátorů dobrovolníků. 

Co Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj v předchozích období dělalo?

Představilo se tiskovými zprávami, rozeslalo dopis o zřízení lokálním dobrovolnickým centrům (dále jen LDC) v Jihočeském kraji (dále jen JčK), na počátku svého fungování rozeslal pracovník mnoho dotazníků ke zjištění stavu a informovanosti o dobrovolnictví v Jihočeském kraji, ten vyhodnotil a činnost RDC navázal na získané výsledky. Vytvořeny byly webové stránky, ta spravuje databázi organizací i dobrovolníků.  Pracovník aktivně nabízel možnosti zapojení do databáze (např. přednášky, plakátek do škol, na úřady práce, knihovny). 

Další monitorovací období se zaměřilo především na LDC s akreditací, tedy představilo jejich činnost, informovalo o novinkách, a rozeslalo dotazník spokojenosti právě těmto LDC. Jelikož jsme vycházeli z předchozího dotazníkového šetření, kde se objevovalo hlavně přání se zasíláním novinek, dotačních titulů, nabídek aktivit, vytvoření jednotného webu, podpora regionů, kde není DC (dobrovolnické centrum) rozvinuto, důraz na spolupráci se samosprávou (např. při tvorbě koncepcí a strategií) a získání nových dobrovolníků… 

Třetí monitorovací období se zaměřilo na organizace, které s dobrovolníky pracují a samy nemají akreditovaný program. RDC JčK dále plánovalo setkání a komunikovalo se všemi organizacemi. 

Setkání proběhlo v posledním monitorovacím období (kulatý stůl na krajské úrovni). Poslední monitorovací období se zaměřilo na samotné dobrovolníky a potřebu organizací, uspořádalo dny otevřených dveří a dny dobrovolnictví. Vytvořilo společně s organizacemi leták s přesahem do budoucna a nadále pracuje na domluvených projektech na krajské úrovni (jde především o podporu propagace dobrovolnictví, sestavení poradní skupiny, setkávání a sdílení i po skončení projektu). 

RDC v JčK se snažilo naplnit svou vizi, kterou si určilo v počátku zřízení: 

ž RDC pro Jihočeský kraj se může stát důležitou samostatnou organizací (nezávislou na zřizovateli KreBul, o. p. s. - DC Prachatice) a buduje si vlastní značku – tedy s podporou LDC a DC a samozřejmě s péčí zadavatele Ministerstva vnitra ČR. 

ž RDC pro Jihočeský kraj se bude zaměřovat na potřebnost takové organizace, jako organizace vytvářející příznivé podmínky pro dobrovolnictví v kraji a nutnosti cítit tuto potřebnost právě LDC i DC. 

ž Cílem RDC pro JčK je tedy vytvořit z RDC jistou platformu, která bude prostředkem spojení LDC a DC v Jihočeském kraji a nastaví podmínky pro rozvoj dobrovolnictví, inspiraci, spolupráci.

ž Motivací pro tato centra bude to, že nepůjde o asociaci, kde by museli platit nějaké členské příspěvky či by jim vznikla nějaká povinnost vykonávat určitou činnost. 

Svou činnost rozdělilo na 4 monitorovací období a v každém se věnovalo jiné oblasti (a samozřejmě nadále pracovalo s předchozími):

OBCE, ŠKOLY, FIRMY, NEMOCNICE, SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Zde jsme si kladli otázku: Jaké je oceňování dobrovolníků? 

Dotazníkové šetření ukázalo, že mnoho škol či obcí nemá o dobrovolnictví takový přehled. Školy uvedly, že se o dobrovolnictví učí či pořádají přednášky, nebo se některých dní a kampaní účastní (Srdíčkové dny, Bílá pastelka, Světluška, Červená stužka, adopce na dálku (Indie) atp.), ale úplně jim uniká to, že využívají dobrovolníky v rámci dnů otevřených dveří či při akcích školy. Obce uvedly, že dobrovolníky využívalo v době nouzového stavu (zvláště nákupy pro seniory), ale jinak opět neuvedly žádné jiné akce, kde dobrovolníky využívají, byť o těchto aktivitách víme (např. úklid prostranství obce, pořádání akcí atd.). 

LDC (s akreditací)
Zde jsme si kladli otázku: Jak uchopit RDC? 

Dotazníkové šetření ukázalo jistou spokojenost s informováním, možností zapojení organizací, možností a šíří zapojení dobrovolníků atp. u menších organizací. Nespokojenost velkých organizací, které mají v regionu 10-20ti letou praxi.

Dostali jsme doporučení: upravit kontakty na pracovníky, realizovat osobní schůzky/telefon, nepsat „potřebujeme, vyplňte“, vytvořit společné fb stránky. Na druhou stranu organizace „zapomněly“ zasílat vlastní aktuální novinky na vytvořený web.

DC
Zde jsme si kladli otázku: Jak zvýšit informovanost a součinnost? 

Dotazníkové šetření ukázalo jistou spokojenost s informováním RDC u DC pracujících s dobrovolníky, ale v dotazníku byla otázka na znalost RDC. Uvedené bylo bez odpovědí, tedy neznají/nesledují činnost-nevědí o činnosti/nemají přehled o fungování RDC. Zajímají se dobrovolnická centra o krajskou úroveň, nebo jen o své lokální působení?

Organizace pracující s dobrovolníky, DOBROVOLNÍCI samotní
Zde jsme si kladli otázku: Jak navýšit stav dobrovolníků a zlepšit propagaci. 

Výsledkem je společný leták přesahující časovou dotaci pilotního projektu a dny dobrovolnictví s nabídkou propagace. 

Vývoj situace

Situace v Jihočeském kraji byla taková, že zde jsou organizace, které mají 10ti až 20ti letou zkušenost s dobrovolnictvím, a další, které využívalo dobrovolníky v rámci svých aktivit. Mnohé z těch druhých neřešilo smluvní zajištění a formální stránku – stejně na tom byly obce a školy, které dobrovolníky využívaly, ale nevnímaly je jako skupinu, která má jasná pravidla (byli to lidé, „kteří pomáhali“). 

Za realizaci projektu, a díky i době, se dobrovolnictví dostalo do povědomí nejen veřejnosti, ale především zástupců měst, obcí, organizací, veřejné správy… Přesto není dobrovolnictví veřejností jasně definováno a stále si je spojují se sbírkami. Mnoho institucí pak vnímá, že dobrovolnická centra „vyskladní“ várku potřebných dobrovolníků a nereflektují, že jsou to také lidé (studenti, pracující…, kteří svou činnost provádějí ve svém volném čase bezúplatně). Dobrovolnická centra ale kvalitně zajišťovala službu ve svých obvodech, okresech či místech svého působení. 

Nepodařilo se ale vytvořit z RDC pevnou organizaci, která by měla vliv na krajské úrovni. Důkazem je to, že když se hledali dobrovolníci (při onemocnění Covid-19 či pomoci uprchlíkům z Ukrajiny), tak se vytvářela nová skupina a nereagovalo se, že je zde RDC JčK s možností napojení na síť organizací. Hlavním důvodem je to, že v rámci Jihočeského kraje historicky funguje Panel nestátních neziskových organizací, kde jsou zástupci vybraných organizací a institucí, se kterými jsou krizové situace řešeny a následně skrz ně jsou realizována dílčí opatření (proto nebylo např. využito RDC, jako metodické organizace na poli dobrovolnictví v obou případech – Covid-19 či válka na Ukrajině).

Nabídka pilotního projektu směrem k organizacím

®    Společné webové stránky

®    Registrace do databáze

®    Vyhledávání dobrovolníků (jejich oslovení)

®    Možnost zasílání aktualit, novinek

®    Aktuální informace na webu, aktuality z různých oblastí (pojištění), dotační tituly (nové i výsledky)

®    Představení organizace, fotografie, možnosti zapojení

®    Poradenství (i v oblasti zákonů)

®    Možnost účastnit se dnů otevřených dveří

®    Vyslat dobrovolníky, koordinátory na bezplatná školení

®    Možnost bezplatné propagace – leták

®    Pozvání na kulatý stůl

®    Zapojení do projektu (s ACCENDO-školení, kulatý stůl, dotazníky)

®    Dny dobrovolnictví (setkání, prezentace)

Poptávka pilotního projektu od organizací: („neděláme co musíme, ale co chceme“)

®    Společné fb stránky – vytvořeny s koncem projektu 

®    Snídaně koordinátorů – plánovány na další období

®    Prostor pro setkávání – vždy v nějaké organizaci

®    Osobní schůzky (i pro RDC)

 

Výsledky kulatého stolu, které realizovalo RDC:

Výstupem jednání je zcela jistě to, že by organizace uvítali společný prostor pro sdílení, výměnu zkušeností, rady (i právní poradenství), společnou propagaci, zviditelnění dobrovolnictví jako takového. 

Diskutován byl také dotační titul pro oblast dobrovolnictví (který na Jihočeském kraji běží již řadu let), databáze dobrovolnických organizací a organizací pracujících s dobrovolníky, ale také dobrovolníků, kteří třeba potřebují jen nasměrovat. 

Výsledky setkání s ACCENDO:

Každé centrum se potýká s jinými výzvami: 

o   některé hledají zázemí pro své kluby

o   jiní potřebují metodické vedení

o   jiní řeší jak vyškolit své koordinátory a dobrovolníky.

Pro mnohé ale vyšlo jedno společné: Uvítali by zkvalitnění databáze dobrovolníků, sdílení dobré a špatné praxe, právní poradenství, propagaci dobrovolnictví (např. spoty), supervizi, vzájemné propojení a setkávání, podporu. 

Co RDC nadále plánuje i po skončení projektu:

o   Udržet webovou stránku a s ní zadávání aktuálních informací

o   Vést nadále v provozu databázi dobrovolníků

o   Vést nadále v provozu databázi organizací vč. kontaktů

o   Zprostředkovávat nabídku a poptávku po dobrovolnictví (např. vyvěšením článku, aktuality)

o   Propagovat dobrovolnictví (zřejmě již pouze on-line)

o   Nabídnout místo k setkávání

o   Stát se členem platformy – poradního sboru na Jihočeském kraji

o   Spojit se na vzniklé fb stránce s možností rychlého kontaktu, otázek a odpovědí atp. 

Pilotní projekt hodnotíme jako ambiciózní projekt, ale není možné jej takto realizovat plošně po celé ČR. Proto pro další postupy doporučujeme vycházet ze zjištěných informací pilotního projektu v celé ČR, vycházet z evaluace a propojit vizi MV i připravenou metodiku s možnostmi realizace v jižních Čechách dle informací závěrečných zpráv, dotazníků a analýzy od RDC JčK. 

Velmi děkujeme všem dobrovolnickým centrům, centrům pracujícími s dobrovolníky, vysílajícím i přijímajícím organizacím, městům, obcím…a především jednotlivcům, kteří se často nad rámec svých povinností zapojili do realizace této části projektu. Děkujeme za cenné rady, doporučení, konstruktivní kritiku…jelikož nebylo jednoduché pevně uchopit tento nový projekt a vyzkoušet na celorepublikové úrovni nový koncept pro dobrovolnictví. Děkujeme i těm, kteří nereagovali – jelikož i to byla cenná informace, že v dané obci není nikdo, kdo se dobrovolnictví věnuje či by si našel čas se zapojit. Tam buď vše funguje i bez dobrovolnictví, nebo je tam živná půda pro organizace dobrovolnictví se věnující. Jsme rádi, že projekt je u konce a těšíme se na výsledky a to, jak nastavenou spolupráci přijme celý Jihočeský kraj a jeho součásti. 

Tento projekt byl o dobrovolnictví…a dobrovolnictví MÁ smysl.

Jiří Gabriel Kalima06.05.2022